Algemene voorwaarden 

Definities

1. Livestreamer:
Livestreamer, gevestigd te Amersfoort onder KVK nr. 89220447.

2. Klant:
degene met wie Livestreamer een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen:
Livestreamer en klant samen.

4. Consument:
een klant die tevens een individu is en die als privé persoon of bedrijf handelt.

5.  Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden van Livestreamer voor Klanten die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

6  Bijlagen:

alle bijlagen bij de Overeenkomst die daarvan integraal onderdeel uitmaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot deze Algemene Voorwaarden en de eventueel tussen partijen gesloten verwerkersovereenkomst.

7 Data:

alle door Klant en/of derden – met uitzondering van Livestreamer en/of door hem aangewezen derden – via de Dienst, waaronder het event platform, ingevoerde of verwerkt gegevens en informatie.

8  Dienst(en):

de diensten die Livestreamer onder de overeenkomst levert, waaronder het ter beschikking stellen van diverse streaming faciliteiten, het event platform, het monitoren van de werking van de streaming faciliteiten en het geven van trainingen in overeenstemming met de Overeenkomst.

9 Intellectuele Eigendomsrechten:

alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

10 Kantooruren:

de uren van 10:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd op Werkdagen.

11 Klant:

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, hetzij een consument of een professionele partij, die met Livestreamer een overeenkomst heeft gesloten.

12 Overeenkomst:

de overeenkomst die Livestreamer met Klant aangaat ten aanzien van het gebruik van de Dienst, inclusief deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere Bijlagen.

13 Partij(en):

de partijen bij de Overeenkomst Livestreamer en Klant, tezamen of afzonderlijk.

14 SLA:

de service level agreement die Livestreamer eventueel sluit met Klant.

15 Event platform:

het portaal dat door Livestreamer aan Klant beschikbaar wordt gesteld onder de Overeenkomst. Via dit portaal krijgt de klant toegang tot de Dienst van Livestreamer.

16 Website:

de website van Livestreamer, bereikbaar via www.livestreamer.nl alsmede alle onderliggende webpagina’s.

17 Werkdagen:

maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officieel erkende Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan Livestreamer vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn. Uitzonderingen worden vastgelegd in de SLA die overeen is gekomen met Klant.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van levering van diensten, gebruiksrechten en/of producten door Livestreamer, hierna te noemen Livestreamer, aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

2. In geval specifieke bepalingen in of bij de Overeenkomst strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in of bij de Overeenkomst.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen van Livestreamer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Livestreamer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Livestreamer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op enig eventueel ondergeschikte punt) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Livestreamer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Livestreamer anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Livestreamer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Tot stand komen van een Overeenkomst

1. Tenzij anders is bepaald, komt een Overeenkomst tussen Livestreamer en Opdrachtgever eerst tot stand:

* vanaf de dag van ondertekening van de Overeenkomst door partijen( indien dit verlangd wordt), of;

* vanaf de datum dat Livestreamer de aanvraag van een dienst van Opdrachtgever en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard dan wel bevestigd, of; * vanaf het moment dat Livestreamer met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2. De Opdrachtgever verklaart dat hij/zij de bevoegdheid heeft de bestelling te plaatsen en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

3. Livestreamer kan te allen tijde een bewijsstuk verlangen, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt van de vertegenwoordiger van Opdrachtgever. In beginsel verklaard de aanvrager/opdrachtgever meerderjarig en/of handelingsbevoegd te zijn bij het tot stand komen van de Overeenkomst. Livestreamer draagt geen verantwoording over het feit of opdrachtgever handelingsbevoegd is.

Artikel 4 Leveren van haar producten

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Livestreamer zo spoedig mogelijk haar producten leveren. Livestreamer houdt daarbij rekening met redelijke wensen van opdrachtgever. De door Livestreamer opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Opdrachtgever zal aanwijzingen van Livestreamer betreffende de levering van haar producten opvolgen.

3. Livestreamer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Livestreamer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Livestreamer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van haar producten, tijdig aan Livestreamer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Livestreamer zijn verstrekt, heeft Livestreamer het recht de (op)levering van haar producten op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Livestreamer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Livestreamer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Livestreamer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de voorgaande fase heeft betaald.

8. Indien door Livestreamer of door Livestreamer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

9. Opdrachtgever vrijwaart Livestreamer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

10. Livestreamer zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de stream. Wij melden u nergens aan. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele afdrachten aan derde partijen.

Hierbij kunt u bij een stream bijvoorbeeld denken aan de Buma, STEMRA en de Sena.

Artikel 5 Gebruik van identificatiegegevens

1. Livestreamer zal identificatiegegevens, adressering gegevens en/of codes uitsluitend aan opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van haar producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze identificatiegegevens, adressering gegevens en/of codes. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik Livestreamer terstond hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

2. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege Opdrachtgever misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adressering gegevens en/of codes van Opdrachtgever, kan Livestreamer Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

3. Indien blijkt dat Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adressering gegevens en/of codes dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is Opdrachtgever direct in verzuim en schadeplichtig jegens Livestreamer.

Artikel 6 Dienstverlening en onderhoud

1. Livestreamer zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om haar producten in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

2. Livestreamer zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.

3. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van haar producten terstond te melden aan Livestreamer.

4. Livestreamer zal een storing in haar producten zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.

5. De kosten van de storingsopheffing in haar producten komen voor rekening van Livestreamer, tenzij: * Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van haar producten; * Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van haar producten; * de storing anderszins aan opdrachtgever toegerekend kan worden.

6. Livestreamer geeft geen restitutie bij eventuele downtime-onderhoud en onderhoud van de streamservers.

Artikel 7 Privacy

1. Livestreamer zal haar verplichtingen uit hoofde van de privacywetgeving naleven.

2. Opdrachtgever verleent Livestreamer toestemming om gegevens van Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van haar producten, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, is Livestreamer gerechtigd die aanpassingen en aanvullingen toe te passen. De kosten daarvoor komen voor rekening van Opdrachtgever.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Livestreamer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Livestreamer Opdrachtgever hierover inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Livestreamer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9 Contractduur uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Livestreamer en een opdrachtgever wordt voor onbepaalde tijd, tenzij de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 10 Betaling

1. Klant stemt ermee in dat de facturen van Livestreamer op elektronische wijze verstuurd worden dan wel ter beschikking gesteld worden.

2. De vergoedingen voor haar producten zijn verschuldigd vanaf de mededeling van Livestreamer aan Opdrachtgever dat haar producten is opgeleverd.

3. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Livestreamer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door de Livestreamer is ontvangen.

4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 15 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is en in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. In geval van liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt uitgesproken of wordt aangevraagd, Opdrachtgever verzoekt om surseance van betaling, op Opdrachtgever de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, door Opdrachtgever wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen, ten laste van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd of Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of over zijn goederen een bewind wordt uitgesproken zijn alle vorderingen van Livestreamer op Opdrachtgever terstond opeisbaar.

6. Livestreamer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van E 40,--.

8. Indien Livestreamer hogere (incasso)kosten heeft gemaakt, komen deze eveneens ten laste van Opdrachtgever.

9. De administratie van Livestreamer levert volledig bewijs op tussen partijen, een en ander behoudens tegenbewijs.

Artikel 11 Opzegging

1. Beëindiging van een dienst kan aangeven worden per mail naar support@livestreamer.nl, doe dit voor de verlengingsdatum. E-mail adres moet overeenkomen met de afnemer e-mail adres, vereist is aan te geven uw naam, adres en accountnaam/dienst.

1. Bij opzegging dient altijd de voorgeschreven procedure door leverancier gevolgd te worden. Leverancier zal op eerste verzoek deze procedure kenbaar maken.

2. Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Livestreamer behoudt zich het recht voor haar producten tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, cq. de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: * Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. * Na het sluiten van de overeenkomst Livestreamer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. * De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht zich zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en of deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Livestreamer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Livestreamer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Livestreamer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van haar producten wordt overgegaan, als blijkt dat Opdrachtgever binnen een door Livestreamer gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.

5. Livestreamer behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Vrijwaringen

1. Opdrachtgever vrijwaart Livestreamer tegen elke aansprakelijkheid jegens derden, welke aansprakelijkheid aan Opdrachtgever te wijten is, krachtens de wet of krachtens de in het verkeer of de maatschappij geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Opdrachtgever vrijwaart Livestreamer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

3. Indien opdrachtgever aan Livestreamer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door Livestreamer ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. (gezamenlijk: "(de) werken") berusten uitsluitend bij Livestreamer of haar licentiegevers.

Artikel 14 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Livestreamer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Livestreamer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Livestreamer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Partijen hebben in het kader van de Overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die: * reeds bij de partij bekend was; * onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld; * door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; * reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.

4. Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen: * aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst; * aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend; * aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.

5. Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.

6. Indien Opdrachtgever toerekenbaar te kort komt in de uitvoering van dit Artikel, verbeurt deze een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van E4.500,00 (zegge: vierduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis, onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle door Livestreamer gemaakte stukken, tekst, tekeningen, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, software, enz. zijn en blijven eigendom van Livestreamer. Livestreamer behoudt ten aanzien daarvan alle rechten en bevoegdheden die de auteurswet haar toekent, onverminderd hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald.

2. Alle door Livestreamer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Livestreamer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Livestreamer is gerechtigd de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, aangezien hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Terzake daarvan is Livestreamer aan de opdrachtgever geen enkele vergoeding verschuldigd.

Artikel 16 Annulering van productiewerkzaamheden

Bij annulering van een geplande uitzending, event of livestream worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • vanaf accordering: 25% van het offertebedrag
  • vanaf 10 dagen voor de uitvoeringsdatum: 50% van het offertebedrag
  • vanaf 5 dagen voor de uitvoeringsdatum 100% van het offertebedrag